PROSEČ (Proschwitz)

Podstránky:

o      vodovod

*

Souvisí:

o      Kostřice

o      Nový Mlýn

*

Okolí:

o      Svébořice

o      Dolní Novina

o      Kostřice

o      Nový Mlýn

o      údolí Zábrdky

o      Lysý

*

Rejstřík podzemních prostor

Rejstřík kaplí

*

Odkazy na www:

o      zaniklé obce

o      ralsko.wz.cz

Zaniklá ves na východním okraji bývalého vojenského prostoru Ralsko, nad údolím Zábrdky - k.ú. Jabloneček, dříve Proseč pod Ralskem (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Popis:

Kdysi poměrně rozsáhlá ves (měla přes 30 stavení, z toho asi polovina byly větší usedlosti) kolem centrální návsi s kaplí ležela na náhorní plošině, při hraně prudkého srázu rokle, napojující se zprava do údolí Zábrdky. Dodnes z ní dochovány rozsáhlé zbytky zdiva jednotlivých stavení s dochovanými sklepy, s částečně čitelnými dispozicemi, komunikačními systémy i ohrazením jednotlivých parcel (zídky, sloupky plotů) zejména v severní části areálu. Jižní část vsi až na drobné výjimky srovnána se zemí, domy zachovány maximálně půdorysně, terén silně narušen vojenskými zásahy (dělostřelba? ženijní práce??). Na místě kaple (při rozcestí uprostřed býv. vsi) dochován zarostlý pahorek mezi dvěma mohutnými lipami. Severně od býv. kaple výrazná prohlubeň tvaru nepravidelného čtyřúhelníku - pozůstatek rybníčku. Na západním okraji vsi vodojem. Na severovýchodním okraji vsi při cestě do údolí Zábrdky čtyři místnosti tesané do skály (s přizdívkami). Zajímavým prvkem je starý zarostlý úvoz bývalé cesty na jihozápadním okraji vsi. V celém prostoru vsi řada pěkných vzrostlých stromů (především lip) a též řada dochovaných ovocných dřevin.

K Proseči patřily osady Kostřice a Nový Mlýn.

Na rozcestí asi 1 km západně od vsi při plotu Židlovské obory rozvaliny kamenného zdobeného soklu (snad křížku) pod osamělou třešní.

             

Křížek u obory:

  

Historie:

Ves prvně zmiňována roku 1503. Za husitských válek a za 30tileté války byla pravděpodobně vypálena, vždy však znovu obnovena. Patřila k panství Svijany.

Ve vsi byla hospoda, krám, švec, tesař, řezník, roku 1889 zde byla postavena jednotřídní škola s bytem pro učitele (po 1. sv. válce pro pokles počtu dětí uzavřena), roku 1894 zřízen vodovod. K roku 1913 je zde uváděno 32 domů a 169 obyvatel (výhradně německé národnosti).

Ves zanikla ve 2. pol. 20. stol. v souvislosti s vojenským prostorem Ralsko (na mapě z 50. let na rozdíl od vesnic hlouběji ve vojenském prostoru značena ještě jako existující - zdá se, že zanikla až v souvislosti s převzetím vojenského prostoru Sovětskou armádou v 70. letech 20. stol. ??).

Přístupnost:

Volně přístupné, mimo turistické značené cesty (pohyb v zarostlé ploše s ohledem na otevřené jímky a propadlé sklepy rizikový!).

Zajímavosti:

Ø        Jméno pravděpodobně pochází z českého slova proseč, tedy prosekat, prokácet – zachycuje způsob vzniku osady na vysekaném prostoru v lese.

Ø        Obyvatelé Proseče se zabývaly pěstováním zeleniny a chovem dobytka, rozšířenými řemesly bylo ruční tkalcovství, vyplétání sedaček pro Fischlovu továrnu v Mimoni, navlékání perel pro sklárny v Jablonci nad Nisou a v létě pak sběr borůvek a hub.

aktualizováno: srpen 2005